Category Archives: Uncategorized

DEREK WALCOTT IN TRANSLATION

    கடற் திராட்சைகள்  ஒளியில் சரியும் அப்பாய்மரம் தீவுகளால் களைப்புற்றுள்ளதுஇரு பாய்மரப் படகொன்று கரிபியனை நோக்கி வீடடைய ஏஜியன் வழி இல்லம் நோக்கி ஓடிசியுஸ் செல்லலாம்  திராட்சைக் கொத்துகளின் கீழ்தந்தையும் மகனும் கொண்ட பேராவல் கல் பறவையின் ஒவ்வொரு ஓலத்திலும்நசிக்கவின் பெயரை உணரும் காமுகன் போல்  தனது மிதியடிகளூன்றி விந்தி நடந்து வீடு திரும்ப நினைக்கும் ஒரு கடல் சஞ்சாரி அல்லது … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

கடற் திராட்சைகள் /DEREK WALCOTT IN TRANSLATION

Posted in Uncategorized | Leave a comment

`We recall that…

`We recall that science and philosophy were pursued in schools of societies where there was close collaboration between teachers and students. The important truth which seems to have been understood, implicitly at least, from the very beginning is that learning … Continue reading

Quote | Posted on by | Leave a comment

THIS IS AN ARTICLE ON EXAM PREPARATION

How well Could You Prepare for Your Exams Learn, good soul, To think our former state a happy dream; From which awak’d, the truth of what we are Shows us but this: I am sworn brother, sweet, To grim Necessity; … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

strengthening your mind/it is a translation of an article of MARK VICTOR HANSEN

  நமது மனத்தைப் பலப்படுத்த ஆறுவழிகள்   நம்மிடம்உள்ளநமதுமனம்தான்எல்லாம்.நாம்எப்படிப்பட்டவர்கள்என்பதைஅறியும்கருவியேஅதுதான்.தனிப்பட்டஅளவிலும்மேலும்தொழில்ரீதியாகவும்அதுவேநமக்குஉறுதுணையாகஉள்ளது,நமதுதோல்விமற்றும்வெற்றிக்குஅதுவேகாரணம். அதுவேநமதுபலம்மற்றும்பலவீனம்ஆகும். நமதுமனமேஎல்லாம்என்றுதெரிந்தும்நாம்அதனைஒருகுப்பைமேடாகத்தான்வைத்திருக்கிறோம்.நமதுமனதைசிதைக்கும்பலஊடகங்களில்தொலைக்காட்சிமற்றும்செய்தித்தாள்கள்ஆகியவற்றிற்குப்பெரும்பங்குஉள்ளது.நாம்நமதுஉடலைஎங்காவதுமோசமானஉணவைக்கொண்டுநிரப்புவோமா? நிச்சயம்இல்லை .ஆனால்நமதுமனதைஅவ்வாறுஏன்பாதுகாக்கநாம்முயல்வதில்லை ?நிறையபிரெஞ்சுவறுவல்மற்றும்ஐஸ்கிரீம்சாப்பிடுவதால்நமதுஉடல்நலம்தான்கெடும்.தொழில்கொப்புளங்கள்கூடஏற்படலாம்.உடல்எடைகூடும். ஆனால்மனதிற்குஇடும்கெட்டஉணவுவகைகளால்உடனடியாகஏதும்பாதிப்புஏற்படுவதில்லை. எதிர்மறையானசெய்திகள் ,எண்ணங்கள்ஆகியவற்றால்மனம்மிகவும்கேட்டுபோகநேரும். அதனால்தான்நாம்நல்லவலிமையானமனதைஉருவாக்கவேண்டும்.ஹெர்குலிஸ்ஐப்போன்றஒருமனம்நமக்குவேண்டும். உங்களதுமனதின்தசைகளை  வலுவாக்குவதன்மூலம்நீங்கள்வாழ்வில்எதனைசாதிக்கவிரும்புகிறீர்களோஅதனைசாதிக்காலம்.அனால்இதற்குசிலஒழுங்குஅவசியம்.சிறந்தஉடற்கட்டாளர்களைப்பாருங்கள். அவர்கள்ஒருஅட்டவணை  வைத்துஉடலைதயார்செய்கிறார்கள்.நீங்களும்ஒருமனநிர்வாகத்தைமேற்கொண்டுஉங்கள்மனதைவலுவாக்கலாம். கீழேஆறுவழிமுறைகள்இதற்குதரப்பட்டுள்ளன.   . சரியாகவாசிக்கவும் எவ்வளவுசெய்திகள்நீங்கள்வாசிககிறீர்கள்  தினமும்? ஒவ்வொன்றிலும் ரத்தம்கசிந்தது , கொலைநடந்ததுஎனும்எதிர்மறைசெய்திகளேஅதிகமாகவருகின்றன.ஆகவேநல்லபுத்தகங்களைதேடிப்பிடித்துஅதில்நல்லநேர்மறைசெய்திகளாகஉள்ளதாகவும்நல்லஎண்ணங்களைதூண்டுவதாகவும்நம்மைஆகர்ஷிபதாகவும்உள்ளநூல்கள்மற்றும்எழுத்தாளர்கள்ஆகியோரைஅமேசான்அல்லதுஉங்கள்அருகிலுள்ளபுத்தகக்கடைக்குசென்றுவாங்கிவந்துவாசியுங்கள். இரவுபடுக்கு  முன்போஅல்லதுகாலையிலோஅதனைவாசிக்கலாம் . 2 உங்கள்மனதைஅடுத்தவரிடம்பகிர்ந்துகொள்ளவும், உங்களைபோலவேமனவெளிகொண்டமனிதர்களைதேடிக்கண்டுபிடித்துஅவர்களிடம்உங்களஎண்ணங்களைபகிர்ந்துகொள்ளவும். இதற்குபெயர்மனஆட்சியாக்கம்என்றுபொருள். பெருவெற்றிகளைவலிமையானமனங்கள்ஒன்றுதிரண்டால்மட்டுமேஅடையஇயலும் .. அவ்வாறேஅடைந்துள்ளார்கள். சரியானஒருவழிகாட்டியைத்  தேர்நதிடுங்கள் எனதுவழிகாட்டிபுக்மிநிச்ட்டர்புல்லெர் .. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A TRIBUTE TO PROFESSOR NAMBISAN,HORTICULTURALIST AND INNOVATOR/ R BALAKRISHNAN

BONSAI : SMALL BUT BEAUTIFUL   Small but beautiful may not be the right syntax to describe professor Nambisan’s feat; but his miniature wilderness of various plants can rightly be identified as short but long lasting.  Born in early thirties, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

THIS IS MY NEW FICTION-PLEASE READ

  SHADOWS UNDER TREE   There was shadow in bureau drawers and closets and suitcases, and shadow under houses and trees and stones, and shadow at the back of people’s eyes and smiles, and shadow, miles and miles and miles … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment